Yaverinlla jivdipe yek terno e Kaqanikosko kota ellektrikuni energiya

378

Yek personi e inicialenca Sh.B. 17 bershuno,kota o gav Kovaqec e Kaqanikosko nashalla poro jivdipe keripa dush, sebepi isitoy ellekrikuni  energiya

Nevipe  konfirmingya avazdeutno e policiako vash Ferizayesko rayoni Agim Gashi.

Gashi vakergya  kay ekspertya kota KEDS  ikliste  ano ovipasko than thay, konstantinde kay installipe e ellektrikuna energiyako na sine sigurimi  ano kher.