Vash yek kurko 341 aktivuno suro e Coronavirusea ani Kosova

32

Shifra e aktivune surengo e Coronavirusea ani Kosova,pe lungipe e agorutne kurkosko hramingyola vazdipe pedero 300 personya.

Yek mile 572 isito totaluno gendo e pesroynengo kova phiragyola te oven infektivune kota akava virusi.

E aktivune suroa thay pedero 14 mile saslaripe ani Kosova,sar pe yekto suro e Covid-19 ji akana saslona sa o sa 16 mile 891 pozitivune sure.