Truyali mesalin e proyektesko SoRi kotar BRO “Nevo Koncepti”

327

Ano rami e proyektesko SoRi adikerdilo truyali mesalin e tema “ Yekhutnobutikeripe e relevantyune akteryencar ano phikoyipe e marginalizune grupengo vash o intucionaluno serivisi “
Resipe e Mesalinesko isine motavipe e sa aktivtetyengo kova implementisalo ano rami e proyektesko SoRI , kote dikisalo o yektunobutiker e Grupa vash Butikeripe e proyekteski thay e relevantyune akteryencar vash o servisi e marginalisune grupyengo