Shefi e Evropaka Uniyako ani Kosova araklola e sherunea kota Gilanaki komuna Lutfi Haziri

37

Shefi e ofisiesko Evropaka Uniyako ani Kosova Tomas, araklola e sherune Gilanaka komunako Lutfi Haziri.

Arakhipe evolviriasalo ano ofisi e sherunesko Haziri.

Palo odova shefi Evropaka Uniyako ka vizitinel pana nesave proyektya financimo kota akava ofisi