Publikuno shunipe e Direktoryateya vash I Ekonomia thay Financa , targeteya vash o komunitetya , organizimo kotar OSCE

434

Adive ano Prizresnosko guvernipe , adikerdilo publikuno shunipe mashkar o komunitetetya thay o Direktoryati vash I Ekonomia thay Financa , ano Prizreno , kova organizingya mission e OSCE-sko ani Kosova. Ano akava arakhipe vakerdilo vash o probmatikya e komunityenge , thay olenge mangipya kola mangena te oven kotor e bujetesko.