Prizrenoski komuna adikerla avrikrisyuno kedipe

256

Komunaluno Sombershipe ano Prizren adikerla adive avrikrisyuno kedipe.Akava kedipe  khardilo kota sheruno e komunako ano Prizren Mytaher Haskuka.Kedipe adikergyola ani sala ano Parno Kher pe ora 10:00.