Prizren: pe 24 agorutne orya resna desh nevebiyame

222

Ano Prizrenosko hospitali pe lungipe 24 oryengo registringyona desh biyanipya.

Olenda isiton 6 mursha thay  4 chaya.