Prizren, 38 neve sure e Covid-19

63

Pe lungipe 24 agorutne oryengo,hramingyona 214 paciyentya ji kay sarsakanutno gendo e saslaripasko ji adive isito sa o sa 53,231 suro,numay gendo e aktivune surengo isito 6,659.