Perela kota kheruno balkoni

370

Policia dengya  pe  janipe kay ani Ferizayeski diz,yek juvli perla kota kheruno balkoni.

Yekhuni giricinla dukhavne trupoa  thay bichalgyola vash sastipasko tretmani ani  Ferizayeski emerjenca