PDK adive puterla alosaripaski Konvenciya

366

Shrdipa sar orate 18:00 Demokrativuni Kosovaki Partia adive puterla alosaripaski Konvenciya ani Prishtina.

Prezentyune ano puteripe e Konvenciyako ka ovel sheruno e PDK-partiako,Kadri Veseli. Puteripe e Konvenciayako ani sheruni diz evolviringyola ano Centro 21.