LDK thay Vetvendosye mekna sombershipaski sala

410

Duy politikune opozitarune subyektya,LDK thay Vetvendsye,mekna Sombershipaski sala, dela pe janipe Klan Kosova.

Pana na jangyola sebepi soske akala duy partie mekna sala.