LDK – puranokurko dive neve sherunea

64

LDK – partiya puranokurko dive ka adikerel Sarsakanutno Sombershipe kote ka alosargyol sheruno thay aver organya e partiake, feri so kota agorutno alosaripe pe 14 februaro akaya partia gengyola trito po rengo e 15 mandatea vijaime ano Kosovako Parlamenti,somkerdo kota 120 deputetya, kova na shukarno rezultati vash LDK – kergya olako sheruno Isa Mustafa kova cidla vast kota e pozita.

Numay, ji akana vash sheruno e LDK-partiako penjarla ji akanutno talosheruno Lutfi Haziri, som jeno e sherunipasko Lumir Abdijiku, Anton Quni, ministri ano obligipe vash Phuvyake Bukya, sar ini avazdeutno akala partiako.