“Karabashi”, blokirinla droma ano Prizren (FOTO)

331

 

Buderune dizune ano Prizren festinde “Karabashi” ya se pe yaver rig sar sitov penjardo Shen Gjergji.

Sebebi e festako pe akaya komuna isiton blorime sherune droma.

Sasavipeya akaya festa hraminla yevenduno agoripe thay shrd e anglonilayesko.