Hramingyola Sumdalesko dive vash habe kotar BRO “Nevo Koncepti”

387

Vash hramipe e Sumdalesko Dive vash Habe , ano rami e proyektesko “Phikodeyipe e rregularune edukipesko vash o qhavore kola riandile thay kotar o komunitetya Roma , Ashkali thay Egiptastasya ani Prizrenoski thay Jakovaki komuna : adikerdile 8 lekcie vash o sasto habe ano 8 shkole parterya e proyeteske.