Haradinay loshalola vash phikodeipe kova resla kota Germaniya

369

Sherunoministri e Kosovako,Ramush Haradinay,vakerla loshalo feri so Kosova lela phikodeipe kota Germaniya. Sim loshalo te ulavav tumenca akaya deklariciya koya resla kota Germaniya,vash mashkar leipe e themutna reforma.Ani dendi intervista vash germanyuni gazeta” Stuttgarder Nachrichten”,dedikimi Koosvake,avruno ministri e germaniyako Heiko Maase dengya uci nota vash Raipyuno angazhipe amare thaneske kote vakergya kay “Reforma koya isitoy agorimi shay te lolpe pe konsideripe”,hramingya Haradinay ano Facebook.