EU-ya rodela cidipe e taksako,na si data vash liberalizipe e vizako

321

Liberalizipe  e  vizako vash Kosova isitoy diskutipaski tema ano  Sombeshipe e Ministriako e Evropaka Uniyako koya adive siniola beshipe ano Luksemburg kote diskutingyola pako e buhlaripasko e Evropaka Uniyako.

Sombeshipe  e Ministriyako kergya bahtalin inplementipe e nesave krisyengo ji kay rodela cidipe e taksako 100% vash malya kota Srbiya thay Bosna Hercegovina.

Kota Kosova rodingyola te phiragyol kooperaciya  e Specialune Kriseya, te pherel mashkarthemutno obligipe  raportinla KTV.

Numay pe akava kedipe na ka ovel data vash liberalizip e vizengo vash Kosovo.