Day nashala e foshna ano ohtoto chon, Rodingyola urgentyuno rat

98

But sig isiton sure kana rodingyola doza e rateski vash paciyentyta prekal Kosovake hospitalya.

Akaya ver rodingyola rat vash yek day koya nashalgya foshna ano ohtoto chon e khamnipasko thay akana isitoy ano phari situaciya e sastipaski. Grupa e rateski isitoy A Rh Negativ, kova rodingyola.