Chon Semptembro – shayutno vash nevo diyalog!?

290

Francako   presidento  Emanuel Makron palo arakhipe e srbyune presidentoa Aleksandar Vucic, deklaringya kay Franca kethane e Germaniya isitoy gatisarni  te phikoinel   nevo diyalog mashkar duy thana.Ayeka shay  ano avutne chona  te reslol konkretyuno alosaripe  mashkar Kosovo thay Srbiya.

“Ka organizinav yek ulavdo kedipe e Kosovake phiravnenca,Tumenca, Srbyuna sherunaministra, thay kancelara Merkel…Franca   isitoy angazhimi te arakhel  yek zoralo somledeipe…Srbiya thay Kosovo isiton evropake thema thay amen shay te da  azhutipe   kay odova te irangyol  ano cacipe…”deklaringya francako presidento.

Numay,srbyuno presidento  Aleksandar Vuqic deklaringya  kay kedipe kova informingya Macron mashkar kosovaki thay  srbyuna delegaciaya  shay te  adikergyol  pe chon septembro.

“Gndinava kay sito manglo vahti kay  palem te vakera vash nesave sheya.Tumen  janena kay  na mangava te frdav bangipe pedero aver  rig thay te vakerav vash taksa  yase na janav  so  po buderi.Shay  te ajukera  kay bare force  te keren pere sheya, odoya ver amen te iklova  odole so isito amaro”,deklaringya Vuqic  palo duyto kedipe kova sinole e francake presidentea Makron,kote vakergya  kay ayeka sheya  nay alosargyona ayeka”ayeka kay niyek  nisosta na duryargyola”.

Pe aver rig,deklaraciaya kota franciyako presidento pe lungipe e vizitako ano Beograd,kosovako sherunoministri Ramush Haradinay kergya nays Emanuel Makron thay  sikagya  gatisaripe vash diyalog e Srbiya, kota ultimatum”ayeka kay shay  te diskutingyol  lekanipe  e samatradako”.

“Odova so rodela Kosovo isito but klaro.Rodingyem yek lekanipaski rafin vash  andruno recipocikuno  penjaripe  andruna samatradako.Akaya lekanipaski rafin shay te  ovel themelipe  vash soske  vakera thay niso aver”,vakergya sherunoministri Haradinay,kote kergya nays e Makroneske  kay ano Beograd vakergya kay Kosovo thay Srbiya isiton Evropake thema.

Yeta Krasniqi, kota DIK vakergya kay procesi e diyalogesko  pe korkoro shrd  sine  na transparentyuno  thay kay sine achavipe  kota phanipe e dizutnengo.Oy vakergya  kay aktualuno diyalog suspendimo  thay kay politikuno spektar  e Kosovako na resto te vazdel  manglo konsesusi   vash ketanyuni politika thay vash ketanyuni pozita pe akava procesi.

 

 

Dukajin Gorani,ministri e Socialdemokrativuna Koosvaka partiako,vakergya  kay  na sito shukarno kay pucipe Kosovo thay Srbiya diskutingyola sar problemi mashkar Albanya thay Srbya.

“ Shay te vakergyol vash kethanipe,aktualuno vakergyola  vash teritoriya. Numay,ini kana vkergyola  vash teritori vakergyola korkoro vash nurduno kotor e thanesko. Ano sah procesi,achavdo isito Kosovake Srbya sar ini  ketanipe a ulavipe, vash odolenge  kola kharena “Srbya kota Mesmer” kola sine thay achile ano procesi deklaringya Goran.

 

Amen  isimen Rezoluciya1244. Ano rami e rezoluciyako  shay te  rodingyol alosaripe.Me janava  te sine  kay akana e Albanyenge  vakerna kay Kosovo shay te ovelola istitucionaluno phanipe e Beogradea  shay akava te anel na shulkaripe,sar jana ini pe aver rig te sine kay   Srbyenge  vakerna  kay kosvako biumlavipe isito alosardo,me siguripa janava  kay ka ovel Srbiyaki  destabilizaciya.Ayeka kay  na mangava kay mere chavore  te jivdinen neva dstabilizaciya .Odoleske gndinava kay akava puqipe isito but pharo,te sine kay manga te alosara,numay ulavipe na sito alosaripe”,deklaringya Rada Traykovic.

Anton Berisha,yaveruno shefi e kosovaka diplomatiyako Behjet  Pacoli, vakergya kay ideya  vash ulavipe e Kosovako na sito manglo,numay  kay rodlaripe e alosaripasko  vash duy thana,bizo fokusi thay data  shay te lungyargyol but,shay ini nesave  bersha.

“Informaciya kay o chon septembro shay te ovel organizimo  kedipe   vash kosovaki thay srbyuna delegaciyako, ani organizaciya  kota franciyako presidento  Emanuel Macron, resla  sebepi kay Samiti e Parizesko na sito adikerdo pe  akava chon.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj

Radio Romano Avazo-Vera  Galush Pacaku