Agenciya e habaske thay Veterinaria mothavla te sine kay isi ano sujuko grastesko mas ani Kosova

209

Habaski agenciya dematingya nevipe kay ano kosovako trego,bikingyona grasta,mas kova vastingyola vash sujuko.Yek personi dive pe angleder,deklaringya  vash yek medium,kay ano ferizayesko trego bikingya ini ov korkoro e graste,kote sar  si  pe  leste lelilo  may buderi kota maseske kinbikinipya.Numay,ov vakergya  kay grasta kola bikingyona,resna ilegaluno kota Makedoniya. Pe agor koordinatori e regionalune ofisesko AUV ano ferizay  isito ano kontakto  e Policia  pe akaya komuna thay dengya pe janipe  vash bipakyavipe kova isito vazdimo ano medie.