Adive intervistingyona kandidatya vash rektori ano UPZ

317

Som beshno e Prizrenoske universitetesko, adive ka intervestingyon kandidatya vash rektori akale universitetesko. Olengo intervistipe adikergyola pe ora 15:00. Ano khelipe vash rektori e Universiteti e Prizrenosko, isitov kandidadya: Ismet Temay, Kadri Kryeziu, Naser Pajaziti,Bekim Berisha thay Hamdi Hoti.