Achagyola siklipe ani yek Dragasheski skola

96

Dragasheski komuna dengya pe janipe kay decisiya vash na adikeripe e siklipako lelilo palo kedipe thay konsultipe kay Task-forca ano niveli e Komunalune direktoriyatesko vash edukipe ani akaya komuna sine e task –forca ani skola thay ani baza kota rekomandipe IKSHP.

Adive achagyola procesi e siklipesko ano Ruzhdi Berisha ano Dragash ji pe res e rezultatyengo kota IKSHPK kova ajukergyola te resel tahara.
Nashalde dive ka yaveringyon pe savatone dive yase pe agor e skolake bershesko.

Sasavipeya da pe janipe kay adive ulo dezinfektipe e obyektesko Ruzhdi Bersiha.Dragasheski komuna,na dengya may buderi detaipe vash bipakyavno suro e Coronavirusea ani skola Ruzhdi Berisha.