Eyupi vizitnla Besiktasi , acukergyola o yektunobutikeripe e Kosovake gigandeya thay Turkyune

399

Presdineti kotar I FC Pristina , Remzi Eyupi sine misafiri ani Istambola.
Eyupi lela drom vash I Istambola palo yek kahripe kotar o presidenti e turkyuna ekipako Besiktas , Fikret Orman.
Informipe kergya publikuno e ofisaluno qhab e klubeski kotar I Kosova.
Vizita e Eyupeski ani Turkiya isitov o startipe e yektunebutikeripesko mashkar o duy klubya.