Pyetësor mbi mendimet e qytetarëve rreth temës “Subjektet politike të komunitetit Rom në Zgjedhjet e Parakohshme” në kuadër të emisionit React në RTK.

594
ROMTEGRA

http://romtegra.ecrtool.org/webform/pyetesor_mbi_mendimet_e_qytetare/share

Ky pyetësor ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë mendimet e qytetarëve rreth temës “Subjektet politike të komunitetit Rom në Zgjedhjet e Parakohshme” e cila do të trajtohet në kuadër të emisionit React në RTK.