Misafiri ano studio: Anida Gjurgjiali – Aktivista civilyuno amalipe

52

Projekti “Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities”

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKES – PRISHTINË

Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA

(Shqip më poshtë)

Data 18.12.2020
Vahti 11:00-12:00
Than – Radio Romano Avazo

Tema : “Barazia gjinore”

Misafiri në studio: Anida Gjurgjiali – Aktiviste e shoqerise civile

Moderatori: Vera Paqaku
Tekniko: Jasir Misini
Editori Gjeneral : Ertan Galushi
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori: Sejnur Veshall

Data 18.12.2020
Koha 12:00-13:00
Vendi – Radio Romano Avazo

Tema: “Juvlano Yeri”

Misafiri ano studio: Anida Gjurgjiali- Aktivista civilyuno amalipe

Moderatori: Vera Paqaku

Teknik: Jasir Misini
Generaluno Editori: Ertan Galushi
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori : Sejnur Vesha